ტექნიკური მომსახურება:
ელ.ფოსტა: conference@sciencelib.ge

ძებნა

კატეგორიების ძებნა

 

თარიღი

 
საწყისი თარიღი
საბოლოო თარიღი

ტერმინების ინდექსი

 

მითითებები ძიებისათვის:

  • საძიებო ტერმინები რეგისტრის მიმართ მგრძნობიარე არ არის (შესაძლებელია "დიდი" და "პატარა" ასოების გამოყენება)
  • საერთო სიტყვები იგნორირებულია
  • სტანდარტულად მხოლოდ ის დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავს all ტერმინებს კითხვაში, ბრუნდება (მაგალითად, AND იგულისხმება)
  • გააერთიანეთ რამდენიმე სიტყვა OR თან, რათა იპოვნოთ რომელიმე ტერმინის შემცველი დოკუმენტები; მაგ., education OR research
  • უფრო კომპლექსური კითხვის შესადგენად გამოიყენეთ მრგვალი ფრჩხილები; მაგ., archive ((ჟურნალი ან კონფერენცია) არა თეზისი)
  • მოიძიეთ უფრო ზუსტი ფრაზა ბრჭყალებში ჩასმის მეშვეობით; მაგ., "ღია წვდომის მქონე გამოცემა "
  • გამორიცხეთ სიტყვა პრეფიქსირების (წინ წამძღვარების) მეშვეობით- or NOT; მაგ. ონლაინ-პოლიტიკა ან ონლაინ არა პოლიტიკა
  • გამოიყენეთ * სიტყვაში, როგორც ჩანაცვლების ნიშანი, რათა სიმბოლოების ნებისმიერი თანმიმდევრობა ემთხვეოდეს; მაგ., სოცი* მორალი შეესაბამება დოკუმენტებს, რომლებიც შეიცავს ტერმინებს ,,სოციოლოგიური" ან ,,სოციალური"


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.